نقش امامت در وحدت اسلامی
48 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره149.
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه: در تاریخ پر فراز و نشیب اسلام، تفرقۀ بین مذاهب و ملل اسلامی از مسائل پیچیده و خسارت باری است که لطمه های مادی و معنوی جبران ناپذیری را بر پیکر امت واحده اسلامی وارد ساخته است. در اینکه وحدت و انسجام مسلمانان یکی از ضروریات جهان اسلام است، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ بلکه سیره و سنت نبوی و ائمه علیهم السلام بر این رویکرد استوار بوده است که میان امت اسلام، وحدت و انسجام برقرار باشد و چالشهای آنان به حداقل برسد. مقولۀ وحدت در یک نگاه در سه تعریف مطرح می شود: 1. وحدت مطلق؛ 2. وحدت مصلحتی؛ 3. وحدت معقول.